Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 99 хувьтай асаж байна
Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бололцоог хангах зорилгоор нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар-46, дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар 32, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 12 гэрэлтүүлгийг 1-32 гудамж, НҮН, ТТБТ, ТБЗ байрнуудын дунд  тавигдсан. Үүнээс 8 хэсгийн 57 гэрэлтүүлэг асахгүй байсныг "Нобель нэт ворк" ХХК-тай хамтран 53 гэрэлтүүлгийг бүрэн засварласан. Нүхтийн 19-р гудамжны 94,114,46,45 дугаар шонгийн гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт